ترجمه مقاله مزیت رقابتی پروژه های ERP

دسته: مقالات ترجمه شده

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 794 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 21


 • ترجمه مقاله مزیت رقابتی پروژه های ERP
 • پیاده سازی
 • مزیت رقابتی
 • برنامه ریزی منابع سازمان
 • BPR پروژه
 • یکپارچه سازی سیستم ها
 • آموزش و یادگیری
 • مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار
 • عوامل بحرانی موفقیت
 • مدیریت CSF ها
 • حداقل مربعات جزئی ERP

چکیده

در این مطالعه، ما یک مدل مفهومی، که به تساوی بر تئوری پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی، به منظور بررسی رابطه و هدف رقابتی است را می سازیم. ما این مدل را با بررسی ERP بین عوامل موفقیت مهم و حساس مربوط به اجرای نرم افزار استفاده می کنند امتحان می کنیم. ما پی بردیم (SEM) 217 سازمان در استرالیا که از مدل سازی معادلا ساختاری ،datafrom که سازمانها می توانند به بهترین مزیت رقابتی از طریق مدیریت هوشیارانه دست یابند: 1)آموزش و یادگیری 2) فعالیتهای یکپارچه سازی سیستم. شاید در بعضی شرایط ناخواسته، نه تنها مهندسی مجدد فرآیند کسبوکار که به خوبی انجام شده باشد بلکه پروژهای که به خوبی مدیریت شده است هم نمیتوانند الزاما ما را به سوی مزیت رقابتی هدایت نمایند. ما دانش ها بر مزیت رقابتی تاثیر میگذارند اما ممکن است مابقی اینطور CSF پیشین را با ارایه شواهد شاخص بسط دادهایم که برخی از نباشند. نتایج تایید میکنند که کل پروژه انتقال درآمد را میتوان با درک تاثیر عوامل در هر دو عملکرد مدیریت پروژه وعملکرد پس از پیادهسازی بهبود بخشید.

برخی پیامدهای نظری و مدیریتی از یافته های مطالعه و محدود سازی مورد بحث هستند.

کلمات کلیدی: پیاده سازی، مزیت رقابتی، برنامه ریزی منابع سازمان .(BPR) پروژه، یکپارچه سازی سیستم ها، آموزش و یادگیری، مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار، مدیریت (CSFها) عوامل بحرانی موفقیت ، (PLS) حداقل مربعات جزئی (ERP)

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

ترجمه مقاله مزیت رقابتی پروژه های ERP