شیوه نامه مجازی الگوهای تدریس

دسته: علوم انسانی

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 43 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 10


  • شیوه نامه مجازی الگوهای تدریس
  • جشنواره مجازی الگوهای تدریس
  • مقدمه
  • رویکردها
  • کمیته برگزاری (استانی ،منطقه ای)
  • کمیته استانی
  • کمیته منطقه ای
  • * مراحل برگزاری جشنواره
  • * مخاطبین
  • *نحوه اجرا
  • *گستره فعالیت طرح
  • * مستند کردن اثراز طریق فیلمبرداری
  • * نکات قابل توجه
  • تقویم اجرایی

مقدمه

تحولات پرشتاب اقتصادی و اجتماعی در هزاره سوم به ویژه گسترش و توسعه فناور های اطلاعاتی و ارتبا طی اصلاحات آموزشی را اجتناب ناپذیر ساخته است، به طوری که شوق ایجا د تغییر و تحو ل در بیشتر نظا مهای آموزشی دیده می شود. برنامه های بهسازی آموزش، همزمان با تحول در محتوا و برنامه های درسی به توانمند سازی معلم و کیفیت فرایند تعامل او با دا نش آمو زان در فرایند تدریس مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

جشنواره مجازی الگوهای تدریس

مقدمه

رویکردها :

کمیته برگزاری (استانی ،منطقه ای):

کمیته استانی:

کمیته منطقه ای:

* مراحل برگزاری جشنواره :

* مخاطبین :

*نحوه اجرا :

*گستره فعالیت طرح :

* مستند کردن اثراز طریق فیلمبرداری:

* نکات قابل توجه :

تقویم اجرایی:

کلیک برای دانلود این فایل

دریافت نسخه PDF

شیوه نامه مجازی الگوهای تدریس