مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

دسته بندی: علوم انسانی » روان شناسی


  • مقایسه رابطه میزان افسردگی
  • دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
  • شیوع افسردگی بین ورزشکاران

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه موضوع تحقیق

مسئله

فرضیه

فایده تحقیق

روش انجام تحقیق

پیش فرض

نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری

روش آماری تحقیق

روش جمع آوری داده ها

تعریف واژه ها

افسردگی

ورزش

فصل دوم

تعریف افسردگی

علائم افسردگی

نشانه های افسردگی تک قطبی

1- نشانه های بد جانی

2- نشانه های شناختی

3- نشانه های انگیزشی

4- نشانه های بدنی

طبقه بندی افسردگی

دوره افسردگی

فصل سوم

جامعه تحقیق

نمونه برداری

نمودار شماره 1

نمودار شماره 2

نمودار شماره 2

نمودار شماره 4

ابزار تحقیق

نمودار شماره 5

نمودار شماره 6

دستور اجرا

نحوه نمره گذاری

جدول تحقیق میزان افسردگی

جدول شماره 1

طرح آزمایشی

متغیر مستقل

متغیر وابسته

شیوه اندازه گیری

کنترل ها

نمودار شماره 7

نمودار شماره 8

فصل چهارم

تحلیل نتایج

شیوه اندازه گیری

شیوه گروه بندی

جدول شماره 1

جدول شماره 2

محاسبه لایه های آماری گروه اول

محاسبه لایه های آماری گروه دوم

جدول شماره 3

جدول شماره 4

تدوین فرضیه

مسأله

فرضیه

آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل

خطای استاندارد

جدول شماره 5

فرضیه در این بخش

فرضیه صفر

فرض خلاف

نتیجه

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

خلاصه فصول

مشکلات و محدودیتها

پیشنهادات

منابع

قسمتی از متن:

در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیه متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی، تربیتی، عاطفی، اخلاقی، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است.

پیچیدگی و گرفتاریهای جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید. به نظر می رسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه با آن از عوامل عمده ای است که زمینه ابتلاء به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم می کنند.

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار