مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

دسته بندی: علوم انسانی » روان شناسی


  • مقایسه رابطه میزان افسردگی
  • دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
  • شیوع افسردگی بین ورزشکاران

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه موضوع تحقیق

مسئله

فرضیه

فایده تحقیق

روش انجام تحقیق

پیش فرض

نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری

روش آماری تحقیق

روش جمع آوری داده ها

تعریف واژه ها

افسردگی

ورزش

فصل دوم

تعریف افسردگی

علائم افسردگی

نشانه های افسردگی تک قطبی

1- نشانه های بد جانی

2- نشانه های شناختی

3- نشانه های انگیزشی

4- نشانه های بدنی

طبقه بندی افسردگی

دوره افسردگی

فصل سوم

جامعه تحقیق

نمونه برداری

نمودار شماره 1

نمودار شماره 2

نمودار شماره 2

نمودار شماره 4

ابزار تحقیق

نمودار شماره 5

نمودار شماره 6

دستور اجرا

نحوه نمره گذاری

جدول تحقیق میزان افسردگی

جدول شماره 1

طرح آزمایشی

متغیر مستقل

متغیر وابسته

شیوه اندازه گیری

کنترل ها

نمودار شماره 7

نمودار شماره 8

فصل چهارم

تحلیل نتایج

شیوه اندازه گیری

شیوه گروه بندی

جدول شماره 1

جدول شماره 2

محاسبه لایه های آماری گروه اول

محاسبه لایه های آماری گروه دوم

جدول شماره 3

جدول شماره 4

تدوین فرضیه

مسأله

فرضیه

آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل

خطای استاندارد

جدول شماره 5

فرضیه در این بخش

فرضیه صفر

فرض خلاف

نتیجه

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

خلاصه فصول

مشکلات و محدودیتها

پیشنهادات

منابع

قسمتی از متن:

در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیه متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی، تربیتی، عاطفی، اخلاقی، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است.

پیچیدگی و گرفتاریهای جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید. به نظر می رسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه با آن از عوامل عمده ای است که زمینه ابتلاء به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم می کنند.

کلیک برای دانلود این فایل

دریافت نسخه PDF

مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار