تحقیق حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی)

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق


  • حق کسب و پیشه و تجارت
  • نحوه محاسبه حق کسب و پیشه و تجارت
  • تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
  • حق کسب و پیشه تجارت
  • تحقیق حق کسب و پیشه و تجارت
  • مقاله حق کسب و پیشه و تجارت
  • بررسی حق کسب و پیشه و تجارت
  • آشنایی با حق کسب و پیشه و تجارت

دانلود تحقیق در مورد حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی)،

در قالب word و در 70 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعریف سرقفلی

گفتار دوم: تعریف حق کسب و پیشه و تجارت

گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق کسبه و پیشه و تجارت

فصل دوم: بررسی ماهیت حقوقی و فقهی سرقفلی

گفتاراول: سوابق تاریخی

بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب 1317

بند دوم: قانون سال 1339

بند سوم: قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356

بندچهارم: قانون روابط مؤجرو مستأجر سال1362

بندپنجم: قانون روابط مؤجر مستأجر سال 1365

بندششم: قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376

گفتار دوم: وضعیت سر قفلی و حق کسب وپیشه و تجارت از نظر فقهی

بند اول: نظریات امام خمینی

بند دوم: نظریات حضرت آیت الله خویی (ره)

بند سوم: نظر آیت الله سید علی حسینی سیستانی

بند چهارم: نظر سید عبد الکریم موسوی اردبیلی

بند پنجم: نظیر میرزا جواد تبریزی

بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری

فصل سوم: احکام سرقفلی و حق کسب و پیشه وتجارت

گفتار اول: سر قفلی در رابطه مالک و مستأجر دست اول

گفتار دوم: سر قفلی در رابطه مستأجر اول و مستأجردوم

گفتار سوم: مبلغ سرقفلی

گفتار چهارم: نکاتی درباب سرقفلی

فصل چهارم: دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

گفتاراول: موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر

مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا

مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر

محبث سوم: تخلیه محل کسب برای سکونت

گفتار دوم: موردی که نصف سر قفلی اسقاط می شود (انقال به غیر)

گفتار سوم: موارد اسقاط حق سر قفلی

محبث اول: تخلیه به لحاظ تعدی و نفریط

مبحث دوم: تخلیه به لحاظ تغییر شغل

مبحث سوم: تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها

مبحث چهارم: تخلیه به لحاظ تخلف از شرط

گفتار چهارم: گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی

منابع و مأخذ

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

تحقیق حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی)