تحقیق بررسی رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم

دسته بندی: علوم انسانی » علوم اجتماعی


  • تحقیق
  • دانلود تحقیق
  • کار تحقیقی
  • علوم اجتماعی
  • زنان شاغل دیپلم
  • زنان غیر شاغل دیپلم
  • رضایت مندی زناشویی
  • تحقیق بررسی رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم

مقدمه

ازدواج و تشکیل خانواده یکی از مسائل مهمی است که در زندگی انسانها آثار فراوانی از نظر رشد و ارتقا شخصیت و نیل به کمالات اخلاقی و انسانی و همچنین حفظ بهداشت روانی و افزایش کارائی می تواند داشته باشد. اثرات مطلوب ازدواج منوط به شرایطی است که منجر به رضامندی از زندگی زناشویی و نهایتااز زندگی می شود. شروع و آغاز بودن آدمی روی کره خاکی همراه خانواده بوده است. هر کدام از ادیان الهی صرفنظر از نوع بینش آنها به حهان بدون شک با خانواده همراه بوده است. خانوادخ کانونی است که در تامین ارزشهای اجتماعی چون قدرت، ثروت، تقوی و احترام و … برای افراد مؤثر بوده و بهترین وسیله گسترش محبت در میان افراد حامعه است.

خانواده نهادی است که در طی تاریخ و در هر جامعه شکل یا ساخت و کارکرد و کنش معین داشته و اولین و مهمترین کنش آن تامین نیازهای عاطفی اعضاء و ترویج و اشاعه این نیازها از راه ایجاد روابط محبت آمیز و دوستیهای ژرف در میان افراد جامعه است.

از نظر روان شناسی خانواده به عنوان اولین محیط شکل گیری شخصیت انسانها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این رابطه آنچه که بیشتر مد نظر روان شناسی است تاثیر روابط والدین بر روی رشد سالم و متعادل عاطفی، روانی اجتماعی و تحصیلی کودکان و یا رشد ناسالم و ایجاد اختلافات رفتاری و روانی و

… می باشد. کودک بیشترین تاثیر را از طریق تقلید از والدین و خانواده کسب

می کند و بنابر این میتوان گفت پایه های اولیه سلامت و عدم سلامت جامعه در خانواده شکل می گیرد. با تقریب بسیار خوبی پرداختن به خانواده و حل مسائل و مشکلات آن را می توان به عنوان جهت گیری به سوی جامعه ای سالم و توانمند و مقاوم قلمداد نموده و رشد و تعالی جامعه را در بهبود اوضاع خانواده جستجو کرد.

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

تحقیق بررسی رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم