پروژه کوره القایی در فرکانس شبکه

پروژه کوره القایی در فرکانس شبکه

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه:

صنعت متالوژی یا به عبارت دیگر صنعت ریخته گری وعلم یکی ازکهن ترین علو وصنایعی است که بشربه آن پرداخته است ودرآن پیشرفت کرده است. مهمترین مساله ای که دراین زمینه ازدیرباز وجود داشته وذهن بشر به آن معطوف بوده است مساله ذوب کردن مواد مختلف می باشد که برای ساخت ابزارآلات ووسایل مختلف مجبور به انجام آن بوده است. شاید به جرات بتوان ادعا کرد که استفاده ازنیروی الکتریسته برای ذوب کردن مواد، نقطه عطف صنعت متالوژی بوده است. دراین زمینه کوره های القائی، پرکاربردترین کوره ها در این زمینه بوده اند که با استفاده ازایجاد گرما توسط نیروی مغناطیسی کارمی کنند و مزایای پرشماری نسبت به سایر روشها ذوب دارند که درفصل دوم بدان می پردازیم.

فهرست مطالب

خلاصه

فصل اول – مقدمه

1-1- تاریخچه مختصری ازگرمایش القائی

1-2- طبقه بندی کوره های القائی ازنظرفرکانس

1-3- کاربرد گرمایش القائی درصنعت

فصل دوم – اصول گرمایش القائی ومزایای آن نسبت به سایرروشها

2-1- مقدمه

2-2- اساس گرمایش القائی

2-3- اساس کارکوه القائی

2-4- توزیع جریان گردابی دریک میله توپر

2-5- مزایای گرمایش القائی نسبت به سایرروش ها گرمادهی

فصل سوم – انواع کوره های القائی ذوب (فرکانس شبکه)

3-1- مقدمه

3-2- کوره های القائی بدون هسته

3-3 – کوره القائی کانالی

3-3-1- کوره القائی کانالی خودریز

فصل چهارم – تجهیزات جانبی ونقش آنها درعملکرد کوره های القائی

4-1- مقدمه

4-2- سیستم های حفاظتی

4-2-1- وسیله ایمنی اتصال زمین

4-2-2- رله فشاری

4-2-3 – رله های ولتاژ زیاد وجریان زیاد

4-2-4 – رله های حرارت زیاد

4-2-5 – تخلیه بار خازن ها

4-3- سیستم خنک کنندگی

4-4- مواد دیرگذار

4-4-1آسترکشی کوره

4-5 –سیستم تخلیه مذاب

4-6 – بانک خازن

4-6-1 حفاظت خازن ها

4-7 – سیم پیچ کوره های القائی

4-7-1 ضریب کیفیت سیم پیچ کوره

4-8 –ترانسفورماتور

4-9- سلف کوره های القائی

4-10 – طرح کلی یک کوره القائی

4-11- مسئله « پل » درکوره های القائی

4-12- خطرقراضه های مرطوب

فصل پنجم – اصول جبران سازی بارومتعادل کردن آن

5-1- مقدمه

5-2- تصحیح ضریب قدرت وجبران سازی

5-3-متعادل کردن بار

5-3-1 مدارمتعادل کننده ایده آل

فصل ششم – انتخاب مشخصات اصلی کوره های القائی ذوب

6-1- مقدمه

6-2- انتخاب مشخصات ظاهری کوره

6-3- انتخاب فرکانس مناسب

6-4- انتخاب توان مورد نیاز

6-5- انتخاب ظرفیت کوره

فصل هفتم

نتیجه گیری وپیشنهاد

منابع ومراجع

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

پروژه کوره القایی در فرکانس شبکه