پروژه کامل ترمز های ضد قفل

پروژه کامل ترمز های ضد قفل – ABS

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه:

در این پروژه ابتدا تاریخچه ای از پیدایش ترمزها ارائه خواهد شد. در فصل دوم به بررسی سیستم ترمز معمولی شامل کاسه ای و دیسکی و سایر اجزای جانبی آن می پردازیم. در فصل سوم سیستم ترمز پنوماتیکی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در فصل چهارم و سیستم ترمز ضد قفل ABS و سپس مقایسه ای بین فصول دوم و سوم خواهیم داشت تا برتریها و معایب هرکدام نسبت به یکدیگر مشخص شود و در فصول بعدی مطالب مربوط به طراحی و محاسبه نیروهای لازم آورده خواهد شد. نخست تاریخچه ای از پیدایش ترمزهای اولیه تا کنون بیان می کنیم: اولین موتور احتراقی در سال 1885 بوسیله بنز ساخته شد. توقف این اتومبیل بوسیله یک لقمه ترمز بر روی محور دنده هرزگرد انجام می گرفت. بعدها که اتومبیل تکمیل شد و سرعت آن افزایش یافت و از لحاظ وزن سنگین تر شد، ترمزهای مخصوصی برای آن طرح ریزی شد. تا سال 1900 ترمز دستی شامل ترمز ساده ای که مستقیماً با سطح لاستیکهای توپر اصطکاک پیدا می کرد استفاده می شد. اما از این سال به بعد ترمزی ابداع شد که توسط پدال عمل می کرد و عبارت از یک نوار فلزی بود که در خارج بر روی چرخ دندانه دار محور محرک عقب نصب شده بود و بصورت استوانه ای آن را احاطه می کرد.

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه و تاریخچه ترمز ضدقفل

(ABS)

مقدمه و تاریخچه

2-2-اصول طراحی ABS

« فصل دوم »

اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی

ترمزهای اتومبیل

11 کاربرد و انواع ترمزها

21 ترمزهای مکانیکی

31 اصول هیدرولیک

41 کاربرد ترمز هیدرولیکی

51 سیستم ترمز دوبل

61 سیلندر اصلی

71 سیلندر چرخها

81 عمل خود انرژی زائی (Self- energizing Action)

91 حرکت بازگشتیReturn strock

10 1 چراغ اخطار (Warning Light)

111 ترمزهائی که خودشان تنظیم می شوند (نوع کاسه ای)

121 ترمزهای دیسکی

کالیپر ثابتFixed caliper

2 کالیپر شناور Floating caliper) (

3 کالیپر لغزشی (sliding caliper)

131 ترمزهای دیسکی که خودشان تنظیم می شوند

141 سوپاپ اندازه گیری (Metering Valve)

151 سوپاپ تناسبProportioning Valve

161 سوپاپ ترکیبی (Combination Vahve)

171 ترمز دستی برای ترمزهای دیسکی عقب

181 سیال ترمز (Brake Fluid)

191 خطوط ترمز (Brake Lines)

241 انواع ترمزهای پرقدرت که بکمک خلأ بکار می افتند

251 بوستر کمکی ترمز

261 تشریح ترمزهای پر قدرت نوع « کامل »

271 ترمز پر قدرت دو دیافراگمه بندیکس

281 ترمز پر قدرت نوع افزاینده

291 ترمز پر قدرت نوع کمکی

« فصل سوم »

اصول سیستم ترمز پنوماتیکی

مقدمه

اجزای مورد نیاز جهت تولید هوای فشرده

1 کمپرسور باد

ملاک انتخاب کمپرسور

تنظیم کمپرسور

تنظیم از طریق کاهش سرعت

خنک کردن کمپرسور

بزرگی مخزن هوای فشرده کمپرسور

آماده کردن هوای فشرده

رطوبت گیری هوای فشرده

فیلترهای هوای ترمز بادی

شیر تنظیم فشار

مقدار عبور جریان برای واحدهای مراقبت

سیلندر پنیوماتیکی

سیلندر یک کاره

ساختمان سیلندر و پیستون

محاسبه نیروهای سیلندر پیستون

نکات عملی

محاسبه طول کورس پیستون سیلندر پنیوماتیک

« فصل چهارم »

« سیستم ترمز ضد قفل

ABS

32 ویژگی های ABS

52 نیروهای دینامیکی در چرخ ترمز شده

62 مفهوم کنترل

توضیح

72 چرخه کنترلABS

172 سیستم کنترل شده

272 متغیرهای کنترل شده

1272 متغیرهای کنترل شده برای چرخهای غیر متحرک (non-driven wheel)

متغیرهای کنترل شده برای چرخهای متحرک (driven- wheel)

82 سیکلهای کنترل واقعی

182 چرخه کنترل ترمزی روی سطح با کشش بالا (ضریب نیروی ترمز بالا)

282 چرخه کنترل ترمزی روی سطح جاده لغزنده (ضریب نیروی ترمزی پائین)

382 چرخه کنترل ترمزی با تأخیر در گشتاور انحرافی

(Closed – Loop Braking Control With Yawing moment build up delay)

1382 GMA1 (سیستم تأخیری در گشتاور انحراف)

(Yawing – moment build up delay system)

2382 GMA2

482 چرخه کنترل برای (ALL wheel Dirven) AWD

582 سیستمهائی که همه چرخها متحرک هستند (ADW)

92 عملکرد ABS

192 ترمز کنترل شده

292 تأخیر در گشتاور پیچشی جانبی

102 مدلهای سیستم ABS

1102 مدل ABS 2S

2192 مدل ABS 5.0

12102 چرخه فرآیند کنترل (Closed – Loop control process)

22102 کارکردهای کنترلی (monitoring Functions)

32102 تشخیص عیب

3102 مدل ABS5 3

4102 مدل سیستم ABS 2E (بوش)

112 اجزای سیستم ترمز ضد قفل ABS

1112 سنسورهای سرعت چرخ (Wheel speed sensor)

11112 سنسور سرعت چرخDF2

21112 سنسور سرعت چرخ DF3

2112 واحد کنترل الکترونیکیElectronic control unit

12112 واحد کنترل برای ABS 2S

الف مدار ورودی (Input circuit)

ب کنترل کننده دیجیتالی (Digital controller)

ج مدارات خروجی (Output circuits)

Driver stage مرحله گرداننده (راننده) (تقویت کننده های خروجی)

ثابت کننده ولتاژ، حافظه مخصوص عیب (Voltage stabilizer,fault memory)

22112 واحد کنترل الکترونیکی برای ABS5.0

3112 تعدیل کننده فشار هیدرولیکی (Hydraulic pressure moduator)

ABS 2S

الف پمپ چرخشی (Return ump)

بانباره یا مخزن (Accu mulator)

ج شیر سلونوئیدی 3/3

طرح

مراحل کارکرد

الف مرحله مسدود کردن فشار (Pressure build up phase)

ب مرحله نگهداری فشار (pressure – holding phase)

جمرحله کاهش فشار (Pressure – reduction phase)

ABS5.0

الف پمپ برگشت

بمخزنها و محفظه های ضربه گیر (accumulators and damper chambers)

ج شیرهای سلونوئیدی 2/2 (Selonid Valve 2/2)

33112 واحد هیدرولیکی برای ABS / ABD5

4112 مدارات الکتریکی (Electrical Circuits)

« فصل پنجم »

«محاسبات مربوط به نیروهای استاتیکی و دینامیکی چرخهای عقب و جلو »

بارهای اکسل استاتیک

بارهای دینامیکی اکسل

نیروهای ترمزی بهینه

ضریب نیروی ترمزی (traction)

ترمز گیری بهینه در حرکت مستقیم

437 خطوط ضریب اصطکاک ثابت

537 تجزیه و تحلیل سهمی نیروهای ترمزی بهینه

نیروهای ترمزی واقعی (بهبود یافته توسعه یافته) بوسیله ترمزها

مقایسه نیروی ترمزی واقعی و بهینه

جلوگیری از اصطکاک جاده و تایر

بازده و کارآئی ترمزگیری

تحلیل توزیع نیروی ترمزی ثابت

انتخاب طرح توزیع نیروی ترمزی

شتاب ترمزی در حالتی که چرخها قفل نشده اند

آنالیز توزیع نیروی ترمزی بارگذاری خودرو

مقایسه نتایج تستهای جاده و تئوری

آنالیز توزیع نیروی ترمزی متغیر

فشار ترمز بهینه

شیر محدود کننده فشار روغن ترمز

شیر کاهنده فشار روغن

شیرهای کاهنده فشار حساس به شتاب ترمزی

ملاحظات عمومی

« فصل ششم»

«طراحی سیستم های ترمز»

تحلیل نیروی ترمزهای دیسکی

نیروی ترمز و نیروی وارد بر محور

محاسبات ترمزهای دیسکی بر اساس نیروی استاتیک

22 ترمزهای کاسه ای (shoe brake)

ترمزهای بدون سرو

اجزاء مکانیکی ترمز کاسه ای

کفشک ترمز

تقسیم بندی ترمزها کاسه ای از لحاظ مکانیزم عمل کننده

سیستم ترمز سیمپلکس (simplex brake)

سیستم ترمز دوپلکس

سیستم ترمز دوپلکس دوبل

سیستم ترمز سرو و بدون سرو

سیستم سرو دوبل

محاسبه شتاب ترمز گیری

1 در ترمزیک کفشکی

2 ترمز دارای یک کفشک پیشرو و یک کفشک پسرو که بر روی محور لولا شده اند

3 سیستم ترمز در کفشکی پیشرو و پسرو که بر روی یک سطح صاف تکیه کرده اند اتصال لغزشی

4 سیستم ترمز دارای دو کفشک پیشرو ه پایه انها بر روی یک سطح صاف قرار می گیرند

5 سیستم ترمز دارای کفشک پیشرو پسرو که اتصال انها از نوع لغزشی بر روی سطح شیبدار است

6 سیستم ترمز دارای دو کفشک پیشرو (خودترمزی) که اتصال کفشکهای آن از نوع لغزش و بر روی سطح شیبدار می باشد

7 سیستم ترمز سرو که پایه کفشکها بر روی اتصال لغزش قرار دارد

8 سیستم ترمز سرو که کفشک دوم آن حول محور

تحلیل استاتیکی اجزای ترمز کاسه ای

25 ترمزهای لنتی (shoe brakes)

B ترمز دولنتی (double shoe brakes)

طرح دستگاه ترمز دو لنتی

مثال عددی محاسبه ترمز دو لنتی (Dounle shoe brake)

4 کنترل عمر صنعتی لنت ترمز

5 محاسبه و تعیین هوا دهنده ترمز

6 نسبت انتقال برای فاصله (0.8) (5) =4cm بایستی برای ترمز دو لنتی باشد

7 تعیین فنر برای ترمز

27 دستگاه ترمز هیدرولیکی مضاعف

هواگیری ترمز

روغن ترمز

29 طراحی سیستم ترمز هیدرولیک

92 طراحی سیستم ترمز هیدرولیک پرقدرت (مجهز به بوستر خلأئی)

2الف) مزیت مکانیکی بوستر

راه حل دیگر

93 طراحی بوستر با استفاده از دیاگرام

2 بدست آوردن نسبت بوستر

3 بدست آوردن قطر و خلاء نسبی در بوستر

94 طراحی حجم مخزن ذخیره روغن پمپ اصلی

1 روغن مورد نیاز کفشک و لقمه های ترمز

2 انبساط خطوط ارتباطی روغن

3 انبساط در لوله های لاستیکی

4 تلفات پمپ اصلی

5 تلفات در اثر تغییر شکل کاسه چرخ و محفظه سیستم ترمز دیسکی

6 تراکم در لنت لقمه ای و کفشک ترمز

7 تراکم در سیال ترمز

8 تلفات حجم در سوپاپها

9 تلفات حجم در سیستم بوستر

10 تلفات حجم در اثر وجود بخارات گازی یا هوا در سیستم ترمز

محاسبه کورس پدال

1 لقی در لقمه های ترمز

2انبساط در خطوط ارتباطی

3 انبساط در شیلنگهای ترمز

4 پمپ اصلی

5 تغییر شکل در سیستم ترمز دیسکی

6 تراکم در لقمه های ترمز

7 تراکم پذیری در سیال ترمز

8 هوای باقیمانده در سیتم ترمز

نتیجه

« فصل هفتم »

نتیجه گیری و مقایسه بین

سیستم های ترمز و عیب یابی

13 کلیات

23 چگونگی انجام آزمایش

الف بر روی یخ (On the ice)

ببرروی برف فشرده شده On Hard – pack snow

جبر روی مسیری که قبلاً اتومبیل برف روب

دمسیری که برف در شرف باریدن می باشد

ه در آب و هوای گرمتر

وحرکت در مسیر شن و ماسه ای

ز عبور از مسیر خیس و مرطوب

ح توقف در مسیر خشک

جمع بندی

33 نتیجه گیری نهائی

133 معایب سیستم ترمز معمولی

233 مزایای سیستم ترمز ضد قفل ABS

مقایسه ترمزهای دیسکی و کاسه ای

الف) مزایا

ب) معایب

اصطکاک و سائیدگی

جدول 6 – ضرایب ثابت اصطکاک برای اتصالات مواد گوناگون

مراجع +++++++++++++++++++++++++++++

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

پروژه کامل ترمز های ضد قفل