پروژه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

پروژه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه:

از زمانهای قدیم مساله سلطه گری و سلطه پذیری از جمله مسائلی بوده است که ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته است. هر چند که این نویسندگان نظرات و دلایل خود را در قالب داستانها بیان کرده اند. اما دید روانشناختی عمیقی داشته اند. به عنوان مثال: میان انسان و جانوران دیگر تفاوتهای گوناگونی وجود دارد که پاره ای عقلی است و پاره ای عاطفی یکی از تفاوتهای عاطفی مهم این است که تمایلات انسان، برخلاف جانوران، اساساً بی حد و حصر است و ارضای کامل آنها ممکن نیست. مار بوأ وقتی خوراکش را می خورد می خوابد تا آنکه دوباره گرسنه شود. انگیزه فعالیتهای جانوران، به استثنای موارد نادر، نیازهای نخستین است. در مورد انسان قضیه فرق می کند. البته بخش بزرگی از نژاد بشر ناچارند برای بدست آوردن ضروریات زندگی آنقدر کار کنند که برای مقاصد دیگران چندان رمقی در آنها باقی نمی ماند. ولی آنهایی که زندگیشان تأمین شده باشد به صرف این دلیل دست از کار نمی کشند. خشایار شاه وقتی به آتن لشکر کشید نه خوراک کم داشت و نه پوشاک و نه زن. فرانسیس قدیس و ایگناتیوس لویولا نیازی نداشتند که برای گریز از فقر دست به تأسیس فرقه های بزنند. اینها مردان برجسته ای بودند. همچنین در داستان رستم و سهراب، قصه های شاهنامه و قصه های تاریخی نظیر هیتلر، ناپلئون و غیره … ما به طرز زیبایی میل انسانها در داشتن تسلط و قدرت داشتن به دیگران و به همان نسبت تسلیم پذیری و عقاید و خواسته های دیگران را قبول داشته اند را دیده ایم.

فهرست

عنوان

فصل اول: طرح تحقیق

1 مقدمه

2 موضوع پژوهش

3 فایده و اهمیت و هدف پژوهش

4 فرضیه پژوهش

5 هدف و فایده تحقیق

6 تعاریف عملیاتی

فصل دوم:

1 مقدمه

2 پیشینه تحقیق

1 بخش اول:

سلطه گر کیست؟ سلطه پذیر کیست؟

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان تحلیلی

فروید

یونگ

اریک فروم

راسل

آدلر

هورنای

ملانی کلاین

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آیسنگ

مانس اشپربر

بخش دوم:

همرنگی و همنوایی اجتماعی و نقش آن در سلطه گری و سلطه

پذیری

متابعت و فرمانبرداری و نقش آنی

متابعت

همانند سازی

درونی کردن

توالی دام گستری

محظوری اخلاقی موفقیت

قدرت و ایدئولوژی قدرت تسلط

فصل سوم:

1 روش و ابزار تحقیق

2 جامعه آماری

3 نمونه آماری

4 ابزار (پرسشنامه)

فصل چهارم:

1 روش تجزیه و تحلیل داده ها

2 محدودیت های پژوهش

3 پیشنهادات

4 فهرست منابع

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

پروژه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل