نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی در بازرگانی خارجی ایران

نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی در بازرگانی خارجی ایران

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه:

در این مقاله سعی شده است تا راهکارهائی به منظور سوق دادن تجارت سنتی در ایران به سمت تجارت الکترونیکی ارائه گردد. دراین راستا ضمن نگاهی به مفاهیم این تجارتها، روند گسترش تجارت الکترونیکی در جهان و گریز ناپذیر بودن استفاده از آنها بررسی گردیده است. همچنین با استفاده از تجربه های برخی کشورها و در نظر داشتن سیاستهای کشوری، روشهائی برای راه اندازی و گسترش تجارت الکترونیکی ارائه گردیده است.

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی در بازرگانی خارجی ایران